Redout: Space Assault

เป็นเกมจากค่ายเกมอิสระ 34BigThings ที่มีแนวความคิดในการสร้างเกม The Next Generation Tactical Space Shooter ที่กำลังจะมา ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยความเร็วสูง และการพกพาอาวุธครบวงจรและผู้เล่นยังสามารถเปลี่ยนตัวละครในทีมซึ่งนักบินแต่ละคนอาจจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้สามารถใช้การอัพเกรดและซ่อมแซมยานพาหนะรวมถึงระบบย่อยการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้ในฉากต่อไปนี้ว่า ยากขึ้นเรื่อย ๆ